Gymnázium Třinec


AKCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY

2007/08

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ STUDENTŮ V GALERII TRISIA
(virtuální galerie)

V pondělí 1. října 2007 proběhla v Galerii Trisia v Třinci vernisáž výstavy, která prezentovala práce studentů Gymnázia Třinec vytvořené převážně ve školním roce 2006/07. Vystaveno bylo 81 obrazů a několik desítek plastik. Výstava trvala do 26. října.

Výstavu zahájil učitel výtvarné výchovy na gymnáziu a kurátor výstavy Petr Boreček:

Dovolte, abych vám několika slovy přiblížil tvůrčí snahy studentů třineckého gymnázia. Inspirace vychází z několika zdrojů, jedním z nich je poznávání výtvarných prostředků kubismu, surrealismu, expresionismu, existencionalismu, další inspirace je podmíněna tématy, která vedou studenty k hlubšímu uvažování o životě a jeho hodnotách.

Imaginární hlava jako prostředek vyjádření myšlenky - toto téma je zastoupeno jak v malbě, tak plastice. Anna Petříková, která z výtvarné výchovy maturovala, vytvořila silně expresívní hlavu s existencionálním podtextem. Smysl pro prostorové vyjádření projevil také Jakub Cieslar, dnes již rovněž absolvent gymnázia. Jeho imaginární zvířata jsou dokladem velké fantazie autora. Sylva Konderlová, sama nadaná tanečnice, ztvárnila dynamiku a půvab tance ve své maturitní práci. Mám za to, že výstava ukazuje na velký tvůrčí potenciál studentů, který je možné probouzet vhodnou inspirací a vedením.

Děkuji za pozornostPozvánka na vernisáž s malbou Terezy Buchtelíkové ke stažení.

VSTUP DO VIRTUÁLNÍ GALERIE

Autorem obrazové dokumentace je Mgr. Jan Nowak.VERNISÁŽ STÁLÉ EXPOZICE VÝTVARNÝCH PRACÍ STUDENTŮ
V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU SENIOR

(virtuální galerie)


Projev Petra Borečka k samotnému otevření expozice výtvarných prací:

Vážení přítomní,
na počátku celého projektu byla snaha uplatnit výtvarné práce studentů, kterých za léta mého působení na Gymnáziu Třinec neustále přibývalo. Myšlenka, že by tato dílka mohla potěšit seniory, našla odezvu u vedoucí Domu s pečovatelskou službou Senior paní Mgr. Gražyny Krzyžankové, která získala podporu vedení obce a potřebné finanční prostředky na zarámování prací a na vydání sborníku.

Původní záměr výzdoby areálu studentskými pracemi jsme později rozšířili o rozhovory studentů a seniorů. Podařilo se nám získat ke spolupráci kolegyně Mgr. Vlastu Kantorovou a Mgr. Annu Jursovou, které nám byly velkou pomocí a podporou hlavně při již zmiňovaným rozhovorech a při přípravě sborníku.

Chtěl bych poděkovat všem přítomným, že zde svojí účastí podpořili naše úsilí přiblížit školu praktickému životu. Tím, že studenti měli příležitost besedovat se seniory na předem připravená témata, měli možnost ocenit životní zkušenosti starších. Z rozhovorů bylo jasně patrné, že tam, kde dojde k plodným dialogům, velice často následuje porozumění.

Nyní bych vám rád trochu přiblížil výtvarné práce studentů, které zdobí zdejší prostory. Práce jsou inspirovány některými výtvarnými směry, například kubismem, surrealismem, expresionismem, existencionalismem, ale také hudbou, časem, tichem či výkřikem, dobrem a zlem. Výtvarná práce pomáhá studentů rozvíjet fantazii, tvůrčí myšlení a cítění, schopnost komunikovat prostřednictvím výtvarných prostředků, přispívá také k poznání rozmanitosti života.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří svým dílem přispěli ke zdárnému ukončení celého projektu.


Pozvánka na vernisáž ke stažení.

Reportáž Bystřických minut o akci (.wmv, 14MB)

VSTUP DO VIRTUÁLNÍ GALERIE2004/05

Ve dnech 1. - 19. září 2004 proběhla v prostorách Těšínského divadla společná výstava výtvarných děl studentů Gymnázia Třinec s Gymnáziem v Českém Těšíně. Další společná výstava se konala v aule Gymnázia Třinec 1. - 14. června 2005.

Středoškolská ekologická konference pořádaná Gymnáziem Třinec, prezentována v prestižním časopise Keramika a sklo 1/2005

V rámci výtvarné výchovy i výtvarného kroužku byla vytvořena výtvarná dílka z keramiky pro další ekologickou konferenci.

           

Keramické práce pro 3. středoškolskou ekologickou konferenci